array(7) {
 [0] => array(20) {
  ["id"] => string(4) "6662"
  ["main_id"] => string(5) "21021"
  ["cate_id"] => string(2) "56"
  ["title"] => string(42) "仙桃职业学院附属医院体检中心"
  ["areacode"] => string(4) "0728"
  ["cb_l_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnx/l_209_zqnB.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(6) "640.00"
  ["cb_jianjie"] => string(117) "婚前检查非常重要,筛查常见的传染病、遗传病,了解自己的健康情况,是否适合结婚。"
  ["cb_sex"] => string(1) "1"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "22"
  ["cb_x_img"] => string(44) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnx/209_zqnB.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnx/m_209_zqnB.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "544.00"
  ["typename"] => string(12) "婚前体检"
  ["ut_domain"] => string(6) "zyxyfs"
  ["othername"] => string(59) "仙桃职业学院附属医院体检中心婚检套餐(男)"
  ["ut_opentime"] => string(57) "周一至周日(夏)早上7:30(冬)早上8:00"
  ["ordercount"] => string(1) "3"
  ["ut_addr"] => string(48) "仙桃市纺织大道23号(仙桃职院对面)"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(15) "冠心病人群"
   [1] => string(12) "青年男性"
  }
 }
 [1] => array(20) {
  ["id"] => string(4) "6661"
  ["main_id"] => string(5) "21020"
  ["cate_id"] => string(2) "56"
  ["title"] => string(42) "仙桃职业学院附属医院体检中心"
  ["areacode"] => string(4) "0728"
  ["cb_l_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnvx/l_107_zqnG.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(6) "700.00"
  ["cb_jianjie"] => string(117) "婚前检查非常重要,筛查常见的传染病、遗传病,了解双方的健康情况,是否适合结婚。"
  ["cb_sex"] => string(1) "2"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "22"
  ["cb_x_img"] => string(45) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnvx/107_zqnG.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnvx/m_107_zqnG.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "595.00"
  ["typename"] => string(12) "婚前体检"
  ["ut_domain"] => string(6) "zyxyfs"
  ["othername"] => string(59) "仙桃职业学院附属医院体检中心婚检套餐(女)"
  ["ut_opentime"] => string(57) "周一至周日(夏)早上7:30(冬)早上8:00"
  ["ordercount"] => string(2) "87"
  ["ut_addr"] => string(48) "仙桃市纺织大道23号(仙桃职院对面)"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(12) "未婚女性"
   [1] => string(12) "青年女性"
  }
 }
 [2] => array(20) {
  ["id"] => string(4) "6660"
  ["main_id"] => string(5) "21019"
  ["cate_id"] => string(2) "11"
  ["title"] => string(42) "仙桃职业学院附属医院体检中心"
  ["areacode"] => string(4) "0728"
  ["cb_l_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnvx/l_101_zqnG.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(6) "709.00"
  ["cb_jianjie"] => string(153) "对久坐的办公一族或者青年女性提供简单实惠的体检项目,了解身体的基本情况。特别针对女性健康进行妇科检查。"
  ["cb_sex"] => string(1) "2"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "22"
  ["cb_x_img"] => string(45) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnvx/101_zqnG.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnvx/m_101_zqnG.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "603.00"
  ["typename"] => string(12) "职场白领"
  ["ut_domain"] => string(6) "zyxyfs"
  ["othername"] => string(59) "仙桃职业学院附属医院体检中心体检套餐(女)"
  ["ut_opentime"] => string(57) "周一至周日(夏)早上7:30(冬)早上8:00"
  ["ordercount"] => string(1) "3"
  ["ut_addr"] => string(48) "仙桃市纺织大道23号(仙桃职院对面)"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(12) "已婚女性"
   [1] => string(12) "青年女性"
  }
 }
 [3] => array(20) {
  ["id"] => string(4) "6659"
  ["main_id"] => string(5) "21016"
  ["cate_id"] => string(2) "11"
  ["title"] => string(42) "仙桃职业学院附属医院体检中心"
  ["areacode"] => string(4) "0728"
  ["cb_l_img"] => string(38) "./Uploads/images/combos/201504/ty2.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(6) "334.00"
  ["cb_jianjie"] => string(135) "常规的基础项目体检,有利于对身体做一个综合性的健康评估和相关疾病的预防,比较适合团体体检。"
  ["cb_sex"] => string(1) "0"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "22"
  ["cb_x_img"] => string(38) "./Uploads/images/combos/201504/ty2.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(38) "./Uploads/images/combos/201504/ty2.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "284.00"
  ["typename"] => string(12) "职场白领"
  ["ut_domain"] => string(6) "zyxyfs"
  ["othername"] => string(66) "仙桃职业学院附属医院体检中心企业职工体检套餐"
  ["ut_opentime"] => string(57) "周一至周日(夏)早上7:30(冬)早上8:00"
  ["ordercount"] => string(1) "8"
  ["ut_addr"] => string(48) "仙桃市纺织大道23号(仙桃职院对面)"
  ["suits"] => array(3) {
   [0] => string(12) "就业人群"
   [1] => string(12) "青年女性"
   [2] => string(12) "青年男性"
  }
 }
 [4] => array(20) {
  ["id"] => string(4) "6658"
  ["main_id"] => string(5) "21015"
  ["cate_id"] => string(2) "40"
  ["title"] => string(42) "仙桃职业学院附属医院体检中心"
  ["areacode"] => string(4) "0728"
  ["cb_l_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnvx/l_112_zqnG.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(6) "120.00"
  ["cb_jianjie"] => string(87) "简单基础的入职体检项目,让您了解自身的基本状况,价格适宜。"
  ["cb_sex"] => string(1) "0"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "22"
  ["cb_x_img"] => string(45) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnvx/112_zqnG.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnvx/m_112_zqnG.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "102.00"
  ["typename"] => string(12) "入职体检"
  ["ut_domain"] => string(6) "zyxyfs"
  ["othername"] => string(60) "仙桃职业学院附属医院体检中心入职体检套餐"
  ["ut_opentime"] => string(57) "周一至周日(夏)早上7:30(冬)早上8:00"
  ["ordercount"] => string(2) "16"
  ["ut_addr"] => string(48) "仙桃市纺织大道23号(仙桃职院对面)"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(12) "青年女性"
   [1] => string(12) "青年男性"
  }
 }
 [5] => array(20) {
  ["id"] => string(4) "6657"
  ["main_id"] => string(5) "21024"
  ["cate_id"] => string(2) "70"
  ["title"] => string(42) "仙桃职业学院附属医院体检中心"
  ["areacode"] => string(4) "0728"
  ["cb_l_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnvx/l_110_zqnG.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(6) "929.90"
  ["cb_jianjie"] => string(87) "简单基础的肠镜体检项目,让您了解自身的基本状况,价格适宜。"
  ["cb_sex"] => string(1) "0"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "22"
  ["cb_x_img"] => string(45) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnvx/110_zqnG.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnvx/m_110_zqnG.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "791.00"
  ["typename"] => string(9) "夕阳红"
  ["ut_domain"] => string(6) "zyxyfs"
  ["othername"] => string(66) "仙桃职业学院附属医院体检中心无痛肠镜体检套餐"
  ["ut_opentime"] => string(57) "周一至周日(夏)早上7:30(冬)早上8:00"
  ["ordercount"] => string(2) "31"
  ["ut_addr"] => string(48) "仙桃市纺织大道23号(仙桃职院对面)"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(12) "青年女性"
   [1] => string(12) "青年男性"
  }
 }
 [6] => array(20) {
  ["id"] => string(4) "6656"
  ["main_id"] => string(5) "21022"
  ["cate_id"] => string(2) "70"
  ["title"] => string(42) "仙桃职业学院附属医院体检中心"
  ["areacode"] => string(4) "0728"
  ["cb_l_img"] => string(52) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zlnnnx/l_606_zlnGB.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(6) "859.90"
  ["cb_jianjie"] => string(87) "简单基础的胃镜体检项目,让您了解自身的基本状况,价格适宜。"
  ["cb_sex"] => string(1) "0"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "22"
  ["cb_x_img"] => string(46) "./Uploads/zk_combo_images/zlnnnx/606_zlnGB.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(52) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zlnnnx/m_606_zlnGB.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "731.00"
  ["typename"] => string(9) "夕阳红"
  ["ut_domain"] => string(6) "zyxyfs"
  ["othername"] => string(66) "仙桃职业学院附属医院体检中心无痛胃镜体检套餐"
  ["ut_opentime"] => string(57) "周一至周日(夏)早上7:30(冬)早上8:00"
  ["ordercount"] => string(2) "78"
  ["ut_addr"] => string(48) "仙桃市纺织大道23号(仙桃职院对面)"
  ["suits"] => array(3) {
   [0] => string(15) "富态族人群"
   [1] => string(12) "青年女性"
   [2] => string(12) "青年男性"
  }
 }
}
仙桃体检中心网,仙桃体检预约官方指定平台_中康体检网
中康体检网-全国体检预约平台
[城市切换]
全国免费热线400-800-7580
首页 体检机构 体检套餐 日本体检 Pet-ct检查 企业团检 中康服务 体检百科 体检报告查询

热门体检中心

更多
> <
仙桃职业学院附属医院体检中心婚检套餐(男)

仙桃职业学院附属医院体检中心婚检套餐(男)

适宜人群:冠心病人群,青年男性 所属医院:仙桃职业学院附属医院体检中心 体检时间:周一至周日(夏)早上7:30(冬)早上8:00
已售:3 评价:22 ¥640 ¥ 544
仙桃职业学院附属医院体检中心婚检套餐(女)

仙桃职业学院附属医院体检中心婚检套餐(女)

适宜人群:未婚女性,青年女性 所属医院:仙桃职业学院附属医院体检中心 体检时间:周一至周日(夏)早上7:30(冬)早上8:00
已售:87 评价:22 ¥700 ¥ 595

限时特惠区

长期合作伙伴

我们以诚信、共赢、开创的经营理念,与全国数百家公立/三甲/专业体检中心建立的长期稳定的合作伙伴关系, 为您创造良好的体检环境,完善的技术,和周到的预约服务

战略合作渠道

我们相互依赖,创造出更高的整体渠道效益,使用户预约更便捷,效率不断提高。

我们的承诺

我们可提供体检预约,报告解读,健康管理等服务。我们推崇"踏实、拼搏、责任的企业精神,为您从检前到检后提供优质的服务,并做出以下承诺,让您放心预约

仙桃中康体检网介绍

仙桃体检预约中心为您提供仙桃体检预约、体检套餐预定服务、在此有大量仙桃体检中心/机构供您选择,您可以免费查询.比较体检项目和体检价格,为您的健康体检做准备。

Copyright 2012-2017 viptijian.com 版权所有:福州中康信息科技有限公司 ICP证:闽ICP备10017105号
声明:本站部分信息图片来源于互联网,如果侵犯了您的权益敬请告知. sitemap 法律顾问:盈科律师事务所

购物车 0
我的收藏 0
套餐对比 0
我的足迹 0
个人中心 0

体检套餐对比

需要添加两个套餐才能对比哦~

对比