array(21) {
 [0] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39740"
  ["main_id"] => string(5) "29193"
  ["cate_id"] => string(2) "40"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(52) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnnx/l_501_zqnGB.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(6) "392.00"
  ["cb_jianjie"] => string(102) "精简的项目,增强健康防病的意识,及早发现潜在的健康危险信号,经济实惠"
  ["cb_sex"] => string(1) "0"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(46) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnnx/501_zqnGB.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(52) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnnx/m_501_zqnGB.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "142.00"
  ["typename"] => string(12) "入职体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(46) "普洱美年大健康体检中心入职B套餐"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "55"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(4) {
   [0] => string(12) "青年女性"
   [1] => string(12) "青年男性"
   [2] => string(12) "中年男性"
   [3] => string(12) "中年女性"
  }
 }
 [1] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39751"
  ["main_id"] => string(5) "26718"
  ["cate_id"] => string(2) "56"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnvx/l_108_zqnG.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "1096.00"
  ["cb_jianjie"] => string(150) "该体检套餐适合怀孕前期女性健康体检套餐,主要对常见生殖系统疾病、传染性疾病等的初步筛查、检查的方案。"
  ["cb_sex"] => string(1) "2"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(45) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnvx/108_zqnG.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnvx/m_108_zqnG.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "548.00"
  ["typename"] => string(12) "婚前体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(60) "普洱美年大健康体检中心婚检套餐(女未婚)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "80"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(12) "青年女性"
   [1] => string(12) "中年女性"
  }
 }
 [2] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39752"
  ["main_id"] => string(5) "26707"
  ["cate_id"] => string(2) "83"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnvx/l_113_zqnG.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "3780.00"
  ["cb_jianjie"] => string(246) "针对常见肿瘤、心脑血管病、肝病、肾病、某些传染性疾患及慢性生活方式疾病进行健康筛查,提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况,及早发现危害健康的潜在危险因素。"
  ["cb_sex"] => string(1) "2"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(45) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnvx/113_zqnG.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnvx/m_113_zqnG.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(7) "1776.00"
  ["typename"] => string(15) "中老年体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(63) "普洱美年大健康体检中心应酬族套餐(女已婚)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "49"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(4) {
   [0] => string(12) "已婚女性"
   [1] => string(12) "青年女性"
   [2] => string(12) "中年女性"
   [3] => string(12) "老年女性"
  }
 }
 [3] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39753"
  ["main_id"] => string(5) "26687"
  ["cate_id"] => string(2) "83"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zlnnvx/l_308_zlnG.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "1280.00"
  ["cb_jianjie"] => string(237) "根据中老年人机体特性,全面合理的项目设置及多部位的彩超检查,能更准确筛查中老年人常见的心血管、肿瘤、糖尿病等各种疾病及患病的风险。更好地改善老年人的生活品质。"
  ["cb_sex"] => string(1) "2"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(45) "./Uploads/zk_combo_images/zlnnvx/308_zlnG.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zlnnvx/m_308_zlnG.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "640.00"
  ["typename"] => string(15) "中老年体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(66) "普洱美年大健康体检中心关爱父母套餐(女已婚)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "66"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(1) {
   [0] => string(15) "中老年女性"
  }
 }
 [4] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39754"
  ["main_id"] => string(5) "26685"
  ["cate_id"] => string(2) "83"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zlnnx/l_404_zlnB.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "1164.00"
  ["cb_jianjie"] => string(237) "根据中老年人机体特性,全面合理的项目设置及多部位的彩超检查,能更准确筛查中老年人常见的心血管、肿瘤、糖尿病等各种疾病及患病的风险。更好地改善老年人的生活品质。"
  ["cb_sex"] => string(1) "1"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(44) "./Uploads/zk_combo_images/zlnnx/404_zlnB.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zlnnx/m_404_zlnB.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "582.00"
  ["typename"] => string(15) "中老年体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(60) "普洱美年大健康体检中心关爱父母套餐(男)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "79"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(1) {
   [0] => string(15) "中老年男性"
  }
 }
 [5] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39755"
  ["main_id"] => string(5) "26705"
  ["cate_id"] => string(2) "83"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnx/l_210_zqnB.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "3480.00"
  ["cb_jianjie"] => string(246) "针对常见肿瘤、心脑血管病、肝病、肾病、某些传染性疾患及慢性生活方式疾病进行健康筛查,提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况,及早发现危害健康的潜在危险因素。"
  ["cb_sex"] => string(1) "1"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(44) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnx/210_zqnB.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnx/m_210_zqnB.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(7) "1635.00"
  ["typename"] => string(15) "中老年体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(57) "普洱美年大健康体检中心应酬族套餐(男)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "39"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(3) {
   [0] => string(12) "青年男性"
   [1] => string(12) "中年男性"
   [2] => string(12) "老年男性"
  }
 }
 [6] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39756"
  ["main_id"] => string(5) "26714"
  ["cate_id"] => string(2) "83"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zlnnvx/l_302_zlnG.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "2140.00"
  ["cb_jianjie"] => string(322) "针对心脑血管病、肝病、肾病、高血脂、骨质疏松等慢性病及常见肿瘤进行筛查,提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况,及早发现潜在的危害健康危险因素,并对您的个人健康/疾病危险性评估及全面改善方案提出综合性的指导。"
  ["cb_sex"] => string(1) "2"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(45) "./Uploads/zk_combo_images/zlnnvx/302_zlnG.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zlnnvx/m_302_zlnG.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(7) "1005.00"
  ["typename"] => string(15) "中老年体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(63) "普洱美年大健康体检中心夕阳红套餐(女未婚)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "82"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(15) "中老年女性"
   [1] => string(12) "老年女性"
  }
 }
 [7] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39757"
  ["main_id"] => string(5) "26709"
  ["cate_id"] => string(2) "75"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnx/l_204_zqnB.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "1288.00"
  ["cb_jianjie"] => string(228) "在健康筛查的基础上,对血脂、肝功能、肿瘤标记物等检查项目进行了细化,为心脑血管疾病、肿瘤等高发慢性病提供早期预警,有利于及早发现危害健康的潜在危险因素。"
  ["cb_sex"] => string(1) "1"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(44) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnx/204_zqnB.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnx/m_204_zqnB.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "644.00"
  ["typename"] => string(12) "单位体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(57) "普洱美年大健康体检中心如意卡套餐(男)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "61"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(12) "青年男性"
   [1] => string(12) "中年男性"
  }
 }
 [8] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39758"
  ["main_id"] => string(5) "26710"
  ["cate_id"] => string(2) "75"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnvx/l_104_zqnG.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "1312.00"
  ["cb_jianjie"] => string(228) "在健康筛查的基础上,对血脂、肝功能、肿瘤标记物等检查项目进行了细化,为心脑血管疾病、肿瘤等高发慢性病提供早期预警,有利于及早发现危害健康的潜在危险因素。"
  ["cb_sex"] => string(1) "2"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(45) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnvx/104_zqnG.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnvx/m_104_zqnG.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "656.00"
  ["typename"] => string(12) "单位体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(63) "普洱美年大健康体检中心如意卡套餐(女未婚)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "54"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(12) "青年女性"
   [1] => string(12) "中年女性"
  }
 }
 [9] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39750"
  ["main_id"] => string(5) "28427"
  ["cate_id"] => string(2) "56"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(52) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnnx/l_512_zqnGB.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "1104.00"
  ["cb_jianjie"] => string(150) "该体检套餐适合怀孕前期女性健康体检套餐,主要对常见生殖系统疾病、传染性疾病等的初步筛查、检查的方案。"
  ["cb_sex"] => string(1) "2"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(46) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnnx/512_zqnGB.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(52) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnnx/m_512_zqnGB.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "552.00"
  ["typename"] => string(12) "婚前体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(60) "普洱美年大健康体检中心婚检套餐(女已婚)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "67"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(12) "青年女性"
   [1] => string(12) "中年女性"
  }
 }
 [10] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39749"
  ["main_id"] => string(5) "26716"
  ["cate_id"] => string(2) "56"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnx/l_211_zqnB.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "1064.00"
  ["cb_jianjie"] => string(150) "该体检套餐适合怀孕前期男性健康体检套餐,主要对常见生殖系统疾病、传染性疾病等的初步筛查、检查的方案。"
  ["cb_sex"] => string(1) "1"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(44) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnx/211_zqnB.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnx/m_211_zqnB.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "532.00"
  ["typename"] => string(12) "婚前体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(54) "普洱美年大健康体检中心婚检套餐(男)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "23"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(12) "青年男性"
   [1] => string(12) "中年男性"
  }
 }
 [11] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39748"
  ["main_id"] => string(5) "29207"
  ["cate_id"] => string(2) "91"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnx/l_202_zqnB.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "1764.00"
  ["cb_jianjie"] => string(267) "在健康筛查的基础上,对血脂、肝肾功能、肺功能、彩超、风湿、肿瘤标记物等检查项目进行了细化,同时为心脑血管疾病、肿瘤等高发慢性病提供早期预警,有利于及早发现危害健康的潜在危险因素。"
  ["cb_sex"] => string(1) "1"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(44) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnx/202_zqnB.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnx/m_202_zqnB.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "882.00"
  ["typename"] => string(12) "全身体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(75) "普洱美年大健康体检中心感恩金卡升级版体检套餐(男)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "35"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(3) {
   [0] => string(12) "青年男性"
   [1] => string(12) "中年男性"
   [2] => string(12) "老年男性"
  }
 }
 [12] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39739"
  ["main_id"] => string(5) "26723"
  ["cate_id"] => string(2) "40"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(52) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnnx/l_505_zqnGB.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(6) "260.00"
  ["cb_jianjie"] => string(72) "简单基础的入职体检项目,让您了解自身的基本状况。"
  ["cb_sex"] => string(1) "0"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(46) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnnx/505_zqnGB.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(52) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnnx/m_505_zqnGB.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(5) "88.00"
  ["typename"] => string(12) "入职体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(46) "普洱美年大健康体检中心入职A套餐"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "30"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(4) {
   [0] => string(12) "青年女性"
   [1] => string(12) "青年男性"
   [2] => string(12) "中年男性"
   [3] => string(12) "中年女性"
  }
 }
 [13] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39741"
  ["main_id"] => string(5) "29203"
  ["cate_id"] => string(2) "55"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnx/l_201_zqnB.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "1020.00"
  ["cb_jianjie"] => string(210) "在健康筛查的基础上,侧重肝功、血脂、肾功、上腹部彩超等检查,提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况,及早发现潜在的危害健康危险因素,"
  ["cb_sex"] => string(1) "1"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(44) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnx/201_zqnB.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnx/m_201_zqnB.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "510.00"
  ["typename"] => string(12) "常规体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(55) "普洱美年大健康体检中心标准D套餐(男)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "97"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(12) "青年男性"
   [1] => string(12) "中年男性"
  }
 }
 [14] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39742"
  ["main_id"] => string(5) "29201"
  ["cate_id"] => string(2) "55"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnvx/l_118_zqnG.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "1256.00"
  ["cb_jianjie"] => string(210) "在健康筛查的基础上,侧重肝功、血脂、肾功、上腹部彩超等检查,提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况,及早发现潜在的危害健康危险因素,"
  ["cb_sex"] => string(1) "2"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(45) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnvx/118_zqnG.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnvx/m_118_zqnG.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "628.00"
  ["typename"] => string(12) "常规体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(61) "普洱美年大健康体检中心标准D套餐(女已婚)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "30"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(12) "青年女性"
   [1] => string(12) "中年女性"
  }
 }
 [15] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39743"
  ["main_id"] => string(5) "29209"
  ["cate_id"] => string(2) "55"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnx/l_201_zqnB.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "1412.00"
  ["cb_jianjie"] => string(210) "在健康筛查的基础上,侧重肝功、血脂、肾功、上腹部彩超等检查,提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况,及早发现潜在的危害健康危险因素,"
  ["cb_sex"] => string(1) "1"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(44) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnx/201_zqnB.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnx/m_201_zqnB.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "706.00"
  ["typename"] => string(12) "常规体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(55) "普洱美年大健康体检中心标准E套餐(男)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "35"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(12) "青年男性"
   [1] => string(12) "中年男性"
  }
 }
 [16] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39744"
  ["main_id"] => string(5) "29208"
  ["cate_id"] => string(2) "55"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnvx/l_120_zqnG.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "1692.00"
  ["cb_jianjie"] => string(210) "在健康筛查的基础上,侧重肝功、血脂、肾功、上腹部彩超等检查,提供准确的早期预警,让您更好的了解目前身体状况,及早发现潜在的危害健康危险因素,"
  ["cb_sex"] => string(1) "2"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(45) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnvx/120_zqnG.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnvx/m_120_zqnG.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "846.00"
  ["typename"] => string(12) "常规体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(61) "普洱美年大健康体检中心标准E套餐(女未婚)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "31"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(12) "青年女性"
   [1] => string(12) "中年女性"
  }
 }
 [17] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39745"
  ["main_id"] => string(5) "26694"
  ["cate_id"] => string(2) "91"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnx/l_211_zqnB.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "1648.00"
  ["cb_jianjie"] => string(231) "在健康筛查的基础上,对血脂、肝肾功能、肿瘤标记物等检查项目进行了细化,为心脑血管疾病、肿瘤等高发慢性病提供早期预警,有利于及早发现危害健康的潜在危险因素。"
  ["cb_sex"] => string(1) "1"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(44) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnx/211_zqnB.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(50) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnx/m_211_zqnB.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "824.00"
  ["typename"] => string(12) "全身体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(60) "普洱美年大健康体检中心感恩金卡套餐(男)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "88"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(3) {
   [0] => string(12) "青年男性"
   [1] => string(12) "中年男性"
   [2] => string(12) "老年男性"
  }
 }
 [18] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39746"
  ["main_id"] => string(5) "26698"
  ["cate_id"] => string(2) "91"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnvx/l_101_zqnG.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "2012.00"
  ["cb_jianjie"] => string(231) "在健康筛查的基础上,对血脂、肝肾功能、肿瘤标记物等检查项目进行了细化,为心脑血管疾病、肿瘤等高发慢性病提供早期预警,有利于及早发现危害健康的潜在危险因素。"
  ["cb_sex"] => string(1) "2"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(45) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnvx/101_zqnG.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnvx/m_101_zqnG.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "945.00"
  ["typename"] => string(12) "全身体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(66) "普洱美年大健康体检中心感恩金卡套餐(女已婚)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "38"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(3) {
   [0] => string(12) "青年女性"
   [1] => string(12) "中年女性"
   [2] => string(12) "老年女性"
  }
 }
 [19] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39747"
  ["main_id"] => string(5) "29204"
  ["cate_id"] => string(2) "91"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnvx/l_122_zqnG.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "2128.00"
  ["cb_jianjie"] => string(267) "在健康筛查的基础上,对血脂、肝肾功能、肺功能、彩超、风湿、肿瘤标记物等检查项目进行了细化,同时为心脑血管疾病、肿瘤等高发慢性病提供早期预警,有利于及早发现危害健康的潜在危险因素。"
  ["cb_sex"] => string(1) "2"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(45) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnvx/122_zqnG.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnvx/m_122_zqnG.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(7) "1000.00"
  ["typename"] => string(12) "全身体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(81) "普洱美年大健康体检中心感恩金卡升级版体检套餐(女已婚)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "29"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(3) {
   [0] => string(12) "青年女性"
   [1] => string(12) "中年女性"
   [2] => string(12) "老年女性"
  }
 }
 [20] => array(20) {
  ["id"] => string(5) "39759"
  ["main_id"] => string(5) "26711"
  ["cate_id"] => string(2) "75"
  ["title"] => string(33) "普洱美年大健康体检中心"
  ["areacode"] => string(6) "087901"
  ["cb_l_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_l/l_zqnnvx/l_118_zqnG.jpg"
  ["cb_oriprice"] => string(7) "1392.00"
  ["cb_jianjie"] => string(228) "在健康筛查的基础上,对血脂、肝功能、肿瘤标记物等检查项目进行了细化,为心脑血管疾病、肿瘤等高发慢性病提供早期预警,有利于及早发现危害健康的潜在危险因素。"
  ["cb_sex"] => string(1) "2"
  ["ut_commentcount"] => string(2) "47"
  ["cb_x_img"] => string(45) "./Uploads/zk_combo_images/zqnnvx/118_zqnG.jpg"
  ["cb_m_img"] => string(51) "./Uploads/zk_combo_images_m/m_zqnnvx/m_118_zqnG.jpg"
  ["cb_payprice"] => string(6) "696.00"
  ["typename"] => string(12) "单位体检"
  ["ut_domain"] => string(7) "cqwhgfy"
  ["othername"] => string(63) "普洱美年大健康体检中心如意卡套餐(女已婚)"
  ["ut_opentime"] => string(29) "周一至周六:07:30-12:00"
  ["ordercount"] => string(2) "82"
  ["ut_addr"] => string(57) "云南省普洱市思茅区普洱人家映山和园107栋"
  ["suits"] => array(2) {
   [0] => string(12) "青年女性"
   [1] => string(12) "中年女性"
  }
 }
}
普洱体检中心网,普洱体检预约官方指定平台_中康体检网
中康体检网-全国体检预约平台
普洱 [更换]
全国免费热线400-800-7580
首页 体检机构 体检套餐 日本体检 Pet-ct检查 企业团检 中康服务 体检百科 体检报告查询

热门体检中心

更多
> <
普洱美年大健康体检中心入职B套餐

普洱美年大健康体检中心入职B套餐

适宜人群:青年女性,青年男性,中年男性,中年女性 所属医院:普洱美年大健康体检中心 体检时间:周一至周六:07:30-12:00
已售:55 评价:47 ¥392 ¥ 142
普洱美年大健康体检中心入职A套餐

普洱美年大健康体检中心入职A套餐

适宜人群:青年女性,青年男性,中年男性,中年女性 所属医院:普洱美年大健康体检中心 体检时间:周一至周六:07:30-12:00
已售:30 评价:47 ¥260 ¥ 88

限时特惠区

长期合作伙伴

我们以诚信、共赢、开创的经营理念,与全国数百家公立/三甲/专业体检中心建立的长期稳定的合作伙伴关系, 为您创造良好的体检环境,完善的技术,和周到的预约服务

战略合作渠道

我们相互依赖,创造出更高的整体渠道效益,使用户预约更便捷,效率不断提高。

我们的承诺

我们可提供体检预约,报告解读,健康管理等服务。我们推崇"踏实、拼搏、责任的企业精神,为您从检前到检后提供优质的服务,并做出以下承诺,让您放心预约

普洱中康体检网介绍

普洱体检预约中心为您提供普洱体检预约、体检套餐预定服务、在此有大量普洱体检中心/机构供您选择,您可以免费查询.比较体检项目和体检价格,为您的健康体检做准备。

Copyright 2012-2017 viptijian.com 版权所有:中康体检网 ICP证:闽ICP备10017105号
声明:本站部分信息图片来源于互联网,如果侵犯了您的权益敬请告知. sitemap 法律顾问:盈科律师事务所

购物车 0
我的收藏 0
套餐对比 0
我的足迹 0
个人中心 0

体检套餐对比

需要添加两个套餐才能对比哦~

对比